Error log: Nazev kontestu doplni vyhodnocovatel

Station: OM0ATV
Locator: JN88RH
Band: 144 MHz
Category: Single
Call-SRST-SNR-SLOC-S Call-RRST-RNR-RLOC-ROth.errChkFound byLost
OM0ATV 59 001 JN88RH OK1NPF 59 090 JN70LQ (1x)
JO70SQ (log)
Y all but WWLr -871
OM0ATV 59 005 JN88RH OK1MWW 59 068 JN80FF (1x)
JO80FF (log)
Y all but WWLr -903
OM0ATV 59 024 JN88RH 9A1I 59 148 JN95FS (1x)
JN85FS (25x)
CALL no log -293
OM0ATV 59 026 JN88RH S59P 59 370 JN96AO (1x)
JN86AO (42x)
CALL no log -195
Claimed score: 6223
Sum of lost points: -2262
Corrected score: 3961
Errors: 36.3%

Processed by lx 1.65